बाजुराको कोल्टीमा सेनाको विमान दुर्घटना

0
897
afh'/fdf ;]gfsf] ljdfg b'3{6gf afh'/fsf] sf]N6L ljdfg:yn 5]pdf dªunaf/ dWofXg b'3{6gfu|:t g]kfnL ;]gfsf] sfuf]{ ljdfg . cjt/0f ug]{ qmddf sn ;fOg PgP $* ljdfg v]tdf klN6Fbf kfOn6 s}nfz u'?ªsf] pkrf/sf qmddf d[To' ePsf] 5 . tl:a/ M ;f}hGo–e/t hf]zL, /f;;

बाजुराको कोल्टीमा नेपाली सेनाको विमान दुर्घटना भएको छ ।

सुर्खेतबाट हुम्लाको सिमिकोट उडेको नेपाली सेनाको जहाज बाजुराको कोल्टी विमानस्थलमा ल्याण्ड गर्ने क्रममा नजिकैको खेतमा दुर्घटनामा परेको हो ।

त्यसक्रममा धावनमार्गबाट चिप्लिएर धान खेतमा पुगेको छ र विमानमा आगो लागेको थियो  । विमानस्थल नजिकै रहेको नेपाली सेनाको टोली र स्थानीयले आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

विमानमा दुई चालक तथा सहचालक थिए । उनीहरु घाइते भएका छन् । तीन जनाको उद्दार गरिएको छ र बाजुरास्थित जिल्ला अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ ।

विमानको इन्जिन चालु अवस्थामा रहेका कारण उद्दारमा केही कठिनाइ भएको थियो ।

एक उत्तर छोड्न