राष्ट्रपति भण्डारी बस्ने होटलमा फहरायो नेपाली झण्डा

0
85
/fi6«klt e08f/L lrglkmªsf] lgdGq0fdf rLgsf] /fhsLo e|d0fsf qmddf lxhf] ;fG;Lk|fGtsf] s]Gb| l;ofg cfOk'Ug' eof] . ;fG;Lk|fGt ;/sf/n] /fi6«klt e08f/LnfO{ /fv]sf] xf]6]n lkkN; u|fG8nfO{ g]kfnL /fi6«klt lgjf;h:t} ?kdf b]vfpg] k|of; ;fG;Lsf clwsf/Lx?n] u/]sf 5g . o; xf]6]nsf] 5tdf g]kfnsf] em08f kmkm{/fPsf] 5 . t:jL/ ;'/]Gb| g]kfnL l;ofg /f;;

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ९ दिने राजकीय भ्रमणको लागि बुधबार चीन प्रस्थान गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारी होटेल पिपल्स ग्रान्डमा बसेकी छन् । 

चीनको सान्सी प्रान्त सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीलाई राखेको होटेल पिपल्स ग्रान्डमा नेपाली झण्डा फहराइएको छ ।

सान्सीप्रान्त सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीलाई राखेको होटेल पिपल्स ग्रान्डलाई नेपाली राष्ट्रपति निवासजस्तै रुपमा देखाउने प्रयास सान्सीका अधिकारीहरुले गरेका छन् । 

एक उत्तर छोड्न